eMates - mijnReclassering

Sinds vandaag kom je mijnReclassering op veel uitingen, de website en op de postenveloppen (zie foto) van eMates tegen. Dat is niet voor niks. Beide organisaties werken met gedetineerden en streven een gezamenlijk doel na. 

 

eMates verzorgt snelle en efficiënte communicatie tussen gedetineerden enerzijds en hun familie, vrienden en geliefden anderzijds. 

 

mijnReclassering.nl verzorgt in opdracht van gedetineerden (via hun advocaat), familie en vrienden schorsings- en voorlichtingsrapportages ten behoeve van zittingen bij de rechter in alle fases van het strafproces. klik hier voor de kosten van rapportages.

 

Zo helpen beide organisaties gedetineerden contact houden met de buitenwereld en het opbouwen of in stand houden van een sociaal netwerk in de buitenwereld.

 

Vastzitten tijdens Corona, wat zijn de gevolgen

De gevolgen van Corona voor gedetineerden worden wat ons betreft onderbelicht en de gevolgen op de lange termijn worden mogelijk zelfs onderschat. Het is een uitdaging voor de penitentiaire inrichtingen (PI’s) om de fysieke en geestelijke gezondheid, de veiligheid en de ontwikkeling van gedetineerden in deze moeilijke tijd te borgen. Maar dat betekent niet dat we niet mogen nadenken over wat voor een extra beperking de Corona-maatregelen op gedetineerden hebben.

 

Dagprogramma’s zijn noodgedwongen aangepast, waardoor intern contact, extern bezoek, sport en recreatie beperkt mogelijk zijn. Dit betekent voor gedetineerden nog minder afleiding, ontspanning en contacten, ook met familie en dierbaren. In plaats daarvan even beeldbellen met belangrijke naasten zit er vaak niet in. Bovendien kunnen gedetineerden zich zo veel minder goed op de terugkeer in de samenleving voorbereiden. Strafzaken lopen vertraging op en het is niet duidelijk hoe lang de maatregelen nog voortduren, waardoor er uitzichtloosheid kan ontstaan bij gedetineerden. Net die belangrijke dingen die het draaglijker maken binnen de muren van de PI. Zodoende beleeft een gedetineerde meer isolement dan de bedoeling is.

 

Lieke Dodkin (mijnreclasseerder en psycholoog) over de gevolgen op lange termijn: “Onder normale omstandigheden zijn gedetineerden in een grote mate afhankelijk van het beleid van de PI als het gaat om hun veiligheid, gezondheid, en de bescherming van hun rechten. In de huidige omstandigheden rond COVID19 zijn gedetineerden nog meer hun gevoel van autonomie en regie over hun leven kwijt. De aangescherpte regels hebben ervoor gezorgd dat zij nu nog beperkter contact hebben met de buitenwereld. Het is daardoor nog lastiger om adequaat en kwalitatief contact met een raadsman of reclasseerder te regelen, hoewel dat één van de rechten van een gedetineerde is.

 

Deze mate van overgeleverd zijn aan externe factoren belemmert de re-integratie van een gedetineerde in de normale samenleving, wat een belangrijk doel is gedurende de detentie. Op de lange termijn kan het een negatieve invloed hebben op het emotioneel welzijn. Zo kunnen depressieve klachten en angststoornissen ontstaan. Het geringe contact met de omgeving geeft ook een vertekend beeld van de werkelijkheid van het dagelijkse bestaan. Deze situatie kan leiden tot vereenzaming en een gebrek aan motivatie om de draad van het bestaan weer op een prosociale manier op te pakken. Dit op haar beurt kan weer de kans op recidive tot delictgedrag beïnvloeden in negatieve zin.”

 

Rechtszaken en Corona

 

Rechtbanken dringen er in deze tijd bij advocaten en gedetineerden op aan om niet naar de zitting te komen, maar is dat verstandig? Als de 1,5m-regel en andere maatregelen voldoende kunnen worden gewaarborgd, is dat wat ons betreft niet het geval. Bespreek dit met je advocaat voordat je te gemakkelijk voor afstand tekent. Aanwezigheid bij de zitting is en blijft van groot belang om zelf iets bij te dragen aan de uitkomst van de zaak. De rechter(s) kunnen je dan zien, spreken en observeren hoe je in de zaak zit. Dat kan niet als je er niet bij aanwezig bent en is ook niet goed te realiseren via tele-horen. Kortom, wil je echt iets bijdragen aan de zitting, probeer er dan toch bij te zijn.

 

Schorsing/opheffing voorlopige hechtenis tijdens Corona

 

Vanwege Corona wordt de voorlopige hechtenis niet geschorst of opgeheven. Daar is meer voor nodig. Er is inmiddels een aantal uitspraken gewezen, waaruit blijkt dat rechters wel aannemen dat voorlopige hechtenis meer belastend is geworden door het coronavirus, maar dat zij zich tevens de volgende vragen stellen. Zou ook zijn geschorst als er geen corona was? Zo nee, moet het coronavirus dan toch tot schorsing leiden en waarom? Daarbij spelen de kwetsbare gezondheid van de verdachte of zijn naasten een rol, welke stagnatie de behandeling van de zaak als gevolg van corona oploopt, de proceshouding van de verdachte in zijn strafzaak, het standpunt van het Openbaar Ministerie.

 

Mogelijk kunnen ook andere omstandigheden een rol spelen, zoals de vraag of er Corona is vastgesteld in de betreffende PI, of justitie de gezondheid van de(ze) gedetineerde(n) kan waarborgen. De vraag of er bij verdenking van Corona wordt getest. De mate van angst in combinatie met de persoonlijkheid. Het bewijzen van een laatste eer aan naasten die (over)lijden aan Corona. De vraag of de gedetineerde als vrijwilliger een bijdrage kan leveren aan het bestrijden van Corona (bijvoorbeeld bij ex zorgverleners en andere relevante beroepen).

 

Paul Rubens, mijnreclasseerder: “Ik had een cliënt, waarbij het kantje boord was of hij geschorst zou worden. Corona, het feit dat voor hem buiten bijna net zo vastzitten is als binnen en een goed plan over de aanpak buiten, maakte dat hij het voordeel van de twijfel kreeg en door de rechtbank Limburg werd geschorst”.

 

Een (intelligente) lockdown met verscherpte controles van handhaving en politie kan het recidive gevaar van een beïnvloedbare jongere die op straat hangt, danig inperken. Simpelweg omdat contact met risicogroep niet mogelijk is of beter in de gaten kan worden gehouden en dat die negatieve invloed dan wegvalt. Er moet uiteraard wel een goede dagbesteding voor in de plaats komen.

 

Of een schorsings- of opheffingsverzoek kans van slagen heeft, hangt dus af van al deze omstandigheden. Wordt geprobeerd misbruik te maken van het Coronavirus, dan zal de rechter daar zo doorheen prikken. mijnReclassering.nl neemt dit uitermate serieus, omdat het bijvoorbeeld toch kan leiden tot een andere straf(maat), schorsing of tot (het aanzetten tot) een enkelband. Alleen een goede afweging van het samenspel van alle hiervoor genoemde en mogelijke andere omstandigheden, maakt een schorsingsverzoek kansrijk(er).

 

Rapporteren tijdens Corona, hoe doen we dat?

 

mijnReclassering is zelf natuurlijk ook beperkt door de Corona-maatregelen. Onze reclasseerders hebben inmiddels allerlei wegen gevonden om, ondanks de beperkende maatregelen, toch goed te kunnen rapporteren.

 

Zo wordt in overleg met de PI’s gebruik gemaakt van (video)bellen, wordt er meer gebruik gemaakt van de e-mailservice van eMates en vooraf toegezonden specifieke vragenlijsten. Ook overleg met de familie en advocaat kan via (beeld)bellen. 

 

Laat je in ieder geval dus niet afschepen door het Openbaar Ministerie of rechtbank met de mededeling dat vanwege Corona de schorsings- of voorlichtingsrapportage niet op tijd gereed kan zijn. Neem zelf of via je advocaat contact met ons op en bespreek de mogelijkheden.

 

mijnreclassering is bereikbaar op info@mijnreclassering.nl, via het contactformulier op de website of bel 06 – 164 576 85 (Gerrie van Kooij).  Zo wordt mijnreclassering, jouw reclassering!

Dit artikel is geschreven naar de stand van de Corona-maatregelen per 29 mei 2020. Mogelijk en hopelijk heeft er ten tijde van het ter perse gaan van dit artikel alweer versoepeling van de maatregelen plaatsgevonden.

 

De officier van justitie weigert opdracht tot reclasseringsrapport, wat nu?

Het komt (vaker dan wij zouden willen) voor dat de officier van justitie niet bereid is opdracht te geven aan Reclassering Nederland voor een vroeghulprapportage, schorsingsrapportage of voorlichtingsrapportage. Wat doe je dan?

 

In de eerste plaats is het goed om via je advocaat de rechter te benaderen en te vragen of de rechter aan de officier van justitie deze opdracht geeft. In veel gevallen moet je dan echter wachten op de eerstvolgende pro (forma- of regie-)zitting. Dat duurt soms te lang en bovendien moet de zaak dan nogmaals worden aangehouden. Je moet ook bedenken dat het opmaken van een vroeghulp- of schorsingsrapportage door Reclassering Nederland meestal tenminste zo'n drie a vier weken duurt en een voorlichtingsrapport meestal 11 of 12 weken. Gevoelsmatig als je in detentie zit is dat een eeuw.

 

Wil je sneller, overleg dan met ons (zelf of via je advocaat) wat wij kunnen betekenen. Bij mijnreclassering.nl garanderen we dat een voorlichtingsrapport binnen 14 dagen klaar is. Er kunnen altijd omstandigheden zijn waardoor een langer onderzoek nodig is, maar dat overleggen we dan met je. Een schorsingsrapport of vroeghulp-rapport kan meestal binnen een week al af zijn. Gewoonweg omdat wij zelfstandig en onafhankelijk zijn. Klik hier voor andere momenten in het strafproces waarop wij wat voor je kunnen betekenen. Klik hier voor meer informatie over het strafproces an sich.

 

Eerlijk is eerlijk, we maken vooraf wel afspraken over de kosten, maar als er een schriftelijke weigering ligt van de officier van justitie op het verzoek om een schorsingsrapport of voorlichtingsrapport, dan kan je advocaat de kosten na afloop van de zaak terugvragen bij de overheid.

 

Kortom, zo wordt mijnreclassering.nl jouw reclassering. Mail ons op info@mijnreclassering.nl of vul hier het aanvraagformulier in.

 

Workshop "Advocatuur vs. Hulpverlening" door mijnreclassering.nl

Inmiddels al enige tijd geleden werd mij gevraagd een workshop te verzorgen tijdens het jaarlijkse “Partners in Crime”-congres van de NVJSA.

 

Ik, als reclasseringswerker en -rapporteur erg gericht op en gewend aan één op één contact met de cliënt, zag mezelf nog niet direct een grote groep welbespraakte en hoog geschoolde strafrechtadvocaten, toespreken. In gedachten legden ze me het vuur al aan de schenen en talloze keren brak ik mijn hoofd over hoe ik onze dagelijkse, soms toch wel confronterende, praktijk het best kon schetsen. Een mooie uitdaging dus, ook op persoonlijk ontwikkelvlak!

 

In hotel Mooirivier Dalfsen werd ik gastvrij verwelkomd door organisator Rick Janse.  Samen met mr. Marjolein Rietbergen, mijn mede-spreker gingen we deze klus gaan klaren! We wilden onze workshop “Advocatuur vs. Hulpverlening” graag interactief houden en brachten dus verschillende stellingen in waarop gereageerd kon worden. Zinvolle discussies kwamen hierdoor op gang, fijn! 

 

Hoewel mijnReclassering in advocatenland al behoorlijk op de kaart staat, heb ik veel mooie nieuwe contacten kunnen opdoen. Daarnaast bleken er toch ook nog wat misvattingen over onze kordate aanpak en bestaat er binnen de advocatuur terechte kritiek over de reguliere reclasseringsorganisaties.  Wát een mooie ervaring was het om eens een dag met elkaar te sparren over het beter kan! 

 

Uit eerste hand heb ik bruikbare informatie kunnen verzamelen en ook nog wel van een groep betrouwbare mensen met wie wij dagelijks graag samenwerken. Juist dat motiveert mij om te werken aan verbetering waar nodig én aan het uitbreiden van ons netwerk.

 

Al met al, graag tot volgend jaar dus!

Paul Rubens, mijnreclasseerder

Corona-schorsing, wel of niet kansrijk?

Inmiddels hebben Rechters in Nederland ook voor gedetineerden te maken met allerlei complicaties bij de behandeling van strafzaken, die het gevolg zijn van het corona-virus en -maatregelen. Zo kunnen bepaalde zittingen niet in het openbaar plaatsvinden, kunnen verdachten niet bij hun eigen zitting aanwezig zijn waar of wordt de zitting via tele-horen afgedaan en  loopt de behandeling van veel strafzaken ernstige vertraging op.

 

Ook de vraag of de voorlopige hechtenis geschorst of opgeheven zou moeten worden, is zo'n thema . Inmiddels is er een aantal uitspraken gewezen, waaruit volgt dat de volgende aspecten relevant lijken (Zie de uitspraak van de rechtbank Noord-Holland van 19 maart 2020 ( ECLI:NL:RBGEL:2020:2011):

 

1. Niet onaannemelijk is dat de voorlopige hechtenis meer  belastend is geworden door het coronavirus;

2. De vraag of de voorlopige hechtenis ook zou zijn geschorst als er geen corona was;

3. Zo nee, moet het coronavirus corrigerend werken op die beslissing, bijvoorbeeld als gevolg van de kwetsbare gezondheid van de verdachte (en naar ons lijkt de omstandigheden in het huis van bewaring) of zijn naasten?

4. Tevens speelt een rol of en zo ja, welke stagnatie de behandeling van de zaak als gevolg van corona oploopt;

5. de proceshouding van  de verdachte in zijn strafzaak;

6. Het standpunt van het Openbaar Ministerie;

 

Mogelijk kan aan dit lijstje nog een aantal omstandigheden kan worden toegevoegd, zoals:

7. De vraag of er daadwerkelijk corona-gevallen zijn vastgesteld in de betreffende PI;

8. De vraag of justitie de gezondheid van de gedetineerde kan waarborgen;

9. de vraag of er mogelijkheid is dat de gedetineerde in de PI, bij aanwezigheid van corona-verschijnselen, wordt getest;

10. Schorsing om – ondanks de ook daartoe beperkte mogelijkheden– naasten en dierbare de laatste eer te kunnen bewijzen, bijvoorbeeld in geval van vaststelling van corona of overlijden wegens corona;

11. de vraag of de gedetineerde iets zou kunnen en willen bijdragen als vrijwilliger aan het bestrijden van corona (bijvoorbeeld bij ex zorgverleners en andere relevante beroepen);

12. etc.

 

Kortom, het antwoord op de vraag of het coronavirus een verzoek tot schorsing of opheffing van de voorlopige hechtenis kansrijk maakt, hangt af van een veelheid van omstandigheden. Tegelijkertijd dient naar ons oordeel van het coronavirus geen misbruik te worden gemaakt. De rechter zal daar zo doorheen prikken. Alleen een goede afweging van het samenspel van alle hiervoor en mogelijk andere omstandigheden, maakt een schorsingsverzoek kansrijk(er). Wij helpen daar graag bij.

 

De reclasseerders van mijnReclassering hebben inmiddels allerlei wegen gevonden om, ondanks de beperkende maatregelen, toch te kunnen rapporteren. Zo wordt er veelvuldig gebruik gemaakt van (video)bellen, als de mogelijkheid daartoe bestaat ook van en naar de PI, maken zij zo nodig gebruik van  de e-mailservice van eMates/emailaprisoner, of maakte zij gebruik van vragenlijsten, aan de hand waarvan telefonische besprekingen plaatsvinden met de verdachte en het omliggende milieu. Op die wijze kan, ondanks de contact-beperkende maatregelen toch worden gerapporteerd. Laat je in ieder geval dus niet afschepen door het Openbaar Ministerie of rechtbank met de mededeling dat vanwege corona er geen schorsings- of voorlichtingsrapportage op tijd gereed kan zijn. neem zelf of via je advocaat contact met ons op en bespreekt de mogelijkheden.

 

Dit kan op info@mijnreclassering.nl of via het contactformulier.  Of neem hier contact op met een van onze reclasseerders.

mijnreclassering, jouw reclassering!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 Berichten