Wanneer mijnreclassering.nl?


Hebt u te maken met een ovj die weigert om opdracht voor een vroeghulprapport, schorsingsrapport of voorlichtingsrapport voor uw client te verstrekken? Misschien ziet u aankomen dat de opdracht niet (tijdig) aan de Reclassering Nederland is verstrekt en daarom het rapport ook niet tijdig gereed zal zijn. Mogelijk bent u het niet eens met een gegeven advies van de Reclassering Nederland. 

Het gevolg is hoogstwaarschijnlijk dat de strafzaak langer dan nodig duurt en -belangrijker nog- dat daardoor ook de (voorlopige) hechtenis langer duurt of dat te weinig zicht op de persoonlijke situatie van uw cliënt bestaat bij de rechter, zodat dit nadelig uitpakt bij het bepalen van de straf(maat). Dit kan tot verdere maatschappelijke ontwrichting leiden, zoals financiële problemen, ontslag bij de werkgever etc.

 

kortom, wanneer mijnreclassering.nl?

 

Schorsing, artikel 80 Sv

Juist in de fase van de voorlopige hechtenis is een snel en gedegen voorlichtings- of schorsingsrapport van groot belang:

  • de motivatie van de verdachte voor verandering is groot;
  • op een tijdige vroeghulprapportage van RN hoeft uw cliënt niet te rekenen;
  • U beslist samen met uw cliënt, wat het juiste moment voor een schorsingsverzoek is;
  • mijnreclassering denkt als het nodig is "out of the box";
  • U bent niet afhankelijk van een opdracht van de officier van justitie. 

Verlenging proeftijd, wijziging voorwaarden, artikel 14f Sr

Wijziging van de voorwaarden is altijd tussentijds -op verzoek- mogelijk. Dit wordt in de praktijk nogal eens vergeten, zodat bepaalde voorwaarden te lang doorlopen en als te streng, onnodig of te belastend worden ervaren, met als gevolg dat de motivatie om zich naar de voorwaarden te gedragen afneemt.

 

mijnreclassering toetst of de voorwaarden nog wel nodig zijn in het licht van het te bereiken doel. Als dit tot aanpassing van de voorwaarden moet leiden, adviseren wij de rechtbank daarover en lichten dat ter zitting toe.

 

Opheffing schorsing, artikel 14g Sr

De officier van justitie krijgt een (terug)melding dat uw cliënt zich niet aan de schorsingsvoorwaarden houdt. De feiten en oorzaken kunnen wel eens genuanceerder liggen dat door de reclassering aangegeven. In dat geval kan een rapportage van mijnreclassering zeer nuttig zijn ter ondersteuning van het standpunt van uw cliënt. 

 

Dadelijke uitvoerbaarheid, artikel 14e Sr

Dadelijke uitvoerbaarheid van hulp- en steunmaatregelen van de RN en eventuele andere voorwaarden, kan hele vervelende gevolgen hebben voor uw cliënt. Wij wijzen in een rapportage op deze gevolgen en reiken eventueel alternatieven aan.

 

Strafmaat, artikel 359 lid 5 Sv

Wat is een goede strafmaat en in welke modaliteit voldoet die aan alle doelen die het strafrecht stelt? Een te hoge of verkeerde straf is funest voor de motivatie daaraan te voldoen en er "iets uit te halen" dat maakt dat verdachten de volgende keer bereid zijn hun gedrag aan te passen.

 

Het komt steeds vaker voor dat er geen of te laat opdracht is gegeven aan RN voor een voorlichtingsrapport. mijnreclassering.nl is dan de oplossing. Klik hier hoe in zo'n geval de kosten kunnen worden teruggevraagd.

 

Voordeelsontneming, artikel 36e Sr

Veel advocaten focussen bij de behandeling van ontnemingszaken op de juridische kant van de zaak. Is de juiste berekeningsmethode (transactiebasis of kasopstelling) toegepast, klopt de doorbereking of extrapolatie wel, klopt het aantal teelten van de hennepkwekerij wel, zijn er nog aantoonbare directe kosten die in mindering strekken etc etc.

 

Te weinig aandacht gaat vaak uit naar het verschil tussen het vaststellen wat het voordeel is en de bepaling wat de veroordeelde aan de Staat der Nederlanden moet terugbetalen.

 

Daar zit - zie ook 577b Sv - de mogelijkheid om de persoonlijke omstandigheden van de veroordeelde onder de aandacht te brengen. Denk aan sterk gewijzigde familiale omstandigheden, ernstige ziektes, maar ook de verdiencapaciteit naar de toekomst. 

 

In de praktijk blijkt dat de RN in het ontnemingszaken geen enkele rol speelt.  Ook hier kan mijnreclassering dus groot verschil maken met goede voorlichtingsrapportages en eventueel (accountacy)doorberekeningen van verdiencapaciteit. 

 

 

Kwijtschelding ontneming, artikel 577b Sv

Het vergeten artikel, zo wordt het door onze strafrechtspecialist wel genoemd. 

Houdt u contact met uw cliënt nadat hem een voordeelsontneming is opgelegd? Het zou wel nuttig zijn, want dit is het kapstokartikel om aan de rechtbank uit te leggen dat uw cliënt onmogelijk ooit aan de ontneming zal kunnen voldoen. Gehele of gedeeltelijke kwijtschelding kan het gevolg zijn. 

Uiteraard levert mijnreclassering graag een bijdrage aan een dergelijk verzoek. Wij gaan zelfs zo ver dat wij desnoods een (fiscaal) accountant een berekening maximale verdienvermogen laten maken als bijlage bij een rapportage. De rechtbank zal er nauwelijks omheen kunnen.

 

Herroepen VI, artikel 15g Sr

Dit soort vorderingen komen de laatste jaren, als gevolg van de gewijzigde vervroegde invrijheidstelling in voorwaardelijke invrijheidstelling, steeds meer voor. Ondanks dat "het gevoelen" is dat als de veroordeelde de voorwaarden, gesteld door RN in samenspraak met de PI en ovj, niet nakomt, hij dus maar moet zitten, kan met een gerust hart worden gezegd, dat de voorwaarden eens tegen het licht mogen worden gehouden.

 

Een heldere en externe kijk op de zaak middels een rapportage van mijnreclassering kan "de zaak"  mogelijk alsnog vlot trekken zodat hernieuwde detentie kan worden voorkomen.

 

 

Pij-maatregel, artikel 77s Sr

Plaatsing in een inrichting voor jeugdigen. Ook wel oneerbiedig "jeugd-tbs" genoemd, boet in aan populariteit en is een ultimum remedium. 

 

Toetsing door mijnreclassering van de vraag of het voortduren (of verlengen) van de maatregel wel noodzakelijk of in het belang van een zo goed mogelijk opgroeien van de jeugdige is, is een noodzakelijk goed. Het aftasten en aanreiken van alternatieven ook.  

 

(Jeugd)strafrecht, artikel 77b en c Sr

U kent de discussie wel: Moet het minderjarige of meerderjarige strafrecht worden toegepast? Met andere woorden, is deze jongere al zo volwassen dat hij eigenlijk wel harder moet kunnen worden gestraft of is deze jongvolwassenen eigenlijk nog zo kinderlijk dat het jeugdstrafrecht passender is.

 

mijnreclassering rapporteert aan de hand van bestaande of op te maken rapportages deskundigenrapportages aan de hand van de meest recente jurisprudentie over de vraag welke persoonskenmerken tot de conclusie voor of tegen toepassing van het een of andere strafrecht zou moeten leiden. En, er is nogal wat "te halen"  voor uw cliënt. Het maximum jeugddetentie van 2 jaar steekt schril af tegen de maximum straffen voor volwassenen. Juist bij ernstige delicten die de rechtsorde schokken, klinkt de roep vanuit de maatschappij om harder te straffen langs de weg van dit artikel door in de rechtszaal.

 

Gratie

Elke veroordeelde kan een gratieverzoek indienen gericht aan Zijne Majesteit de Koning. Als dat verzoek succesvol is, wordt de straf of een deel van de straf kwijtgescholden of omgezet.

 

Gratie wordt alleen in bijzondere gevallen verleend. Een reden om gratie te verlenen kan zijn dat er nieuwe omstandigheden aan het licht zijn gekomen waarmee de rechter op het tijdstip van zijn beslissing geen rekening heeft gehouden en die aanleiding geven tot het opleggen van een andere straf. Een andere reden kan  zijn dat de verdachte lijdt aan een terminale ziekte en niet lang meer te leven heeft. Ook in zo'n geval kan  de rechtbank adviseren om de veroordeelde in vrijheid te stellen.

 

Een goede onderbouwing van het gratieverzoek vergroot de kans van slagen. mijnreclassering.nl rapporteert over de omstandigheden die aanleiding geven tot het verzoek, maar begeleidt u ook bij het daadwerkelijk indienen daarvan.

 

Bemiddeling, artikel 51h Sv

(Herstel)bemiddeling in het strafrecht is in opkomst, doch nog impopulair. Koudwatervrees liever gezegd, want ook hier in voor uw cliënt veel te halen.

 

Voor de strafmaat kan het van grote waarde zijn als er pogingen zijn ondernomen met het slachtoffer tot een bemiddelingspoging te komen, ook al is het niet gelukt. mijnreclassering kan behulpzaam zijn bij het totstandbrengen van bemiddelingspogingen.

 

 

Rijden onder invloed, artikel 8 WvW

Hoe moeilijk is het tegenwoordig niet, gegeven de richtlijnen van het OM en de LOVS om echt aandacht voor de persoonlijke omstandigheden van uw client te krijgen.

 

Een goed rapport kan het verschil maken tussen rij-ontzegging (OBM) of niet.

 

Bezwaar DNA afname, artikel 7 wet DNA

De databanken worden steeds gemakkelijker gevuld op grond van deze wet. Het is dan ook zaak om uw cliënt erop te wijzen dat hij bezwaar kan maken tegen opname van zijn DNA profiel in de databanken.

Uit recente jurisprudentie volgt, dat rechters (zeker bij minderjarigen) steeds meer categorieën van delicten bereid zijn uit te sluiten. Kortom, het loont om een dergelijk bezwaar te maken.

Ondersteund met een rapportage van mijnreclassering, kan de rechtbank worden bewogen, alles afwegende, het bezwaar gegrond te verklaren. 

 

Second opinion

U en/of uw cliënt hoeven het niet altijd eens te zijn met de inhoud en adviezen van in de rapportages van RN aan de rechtbank. Hoewel RN professioneel te werk gaat, staat de organisatie onder druk van bezuinigingen. 

Voor een relatief laag en vast tarief voeren wij een second opinion uit op de rapportage en werkwijze van RN in uw dossier. Wij rapporteren onze bevindingen in een briefrapport, waarin wij zo mogelijk ook alternatieven aanreiken of aanbevelingen doen.

 

Secretariaat:

info@mijnreclassering.nl

 

mijnReclasseerders:

Gerrie van Kooij

t. 06 - 164 576 85

kooij@mijnreclassering.nl

Lieke Dodkin

t. 06 - 491 797 93

dodkin@mijnreclassering.nl

Paul Rubens

t. 06 - 14 39 84 42

rubens@mijnreclassering.nl

Femke Croonen

t. 06 - 48 78 41 32

croonen@mijnreclassering.nl

Annemarie Cox

info@mijnreclassering.nl